Gydytojų darbo grafikas

Gydytojų darbo grafikas yra nuolat kintantis, tikslesnę informaciją sužinosite atsidarę nuorodą https://ipr.esveikata.lt/ arba paskambinę į ligoninės registratūrą telefonu (+370 381) 59 342      (+370 381) 52 271.

Registruotis internetu pas gydytojąKorupcijos prevencija

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti bendraujant su VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės darbuotojais (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informuoti galima:

 • VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, Ramybės g.15, Anykščiai, tel. (8 381) 59435, el. p. anyksciu_ligoninė@anlig.lt
 • Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. (8 381) 58035, faks. (8 381) 58088, el. p. info@anyksciai.lt

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Romualdas Buterlevičius, tel. (8 381) 59435, el. p. anyksciu_ligonine@anlig.lt

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau-STT):

 • visą parą veikiančiu „karštos linijos“ tel. (8-5) 2663333
 • el. p. pranesk@stt.lt
 • STT svetainėje stt.lt

Daugiau informacijos: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,

Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius, www.stt.lt

Primename, kad už šmeižtą ir melagingą informaciją apie nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

Gerbiami VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pacientai ir lankytojai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva buvo sukurtas antikorupcinis socialinis vaizdo klipas „Korupcija – nykstanti rūšis“. Jis skirtas atkreipti visuomenės dėmesį, kad Lietuvoje nepakantumas korupcinio pobūdžio nusikaltimams vis auga ir kiekvienas, pastebėjęs tokį atvejį, turėtų pranešti STT.

Mūsų įstaiga turinti palaikyti LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga turi būti suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkacimo, papirkimo, piknaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kt.). Korupcinio pabūdžio nusikalstomos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio. Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus, galėtų kreptis į ligoninės administraciją tuo atveju jei mano turįs žinių apie ligoninės darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pabūdžio nusikalstamas veikas. Informuojame, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos faktais ligoninėje informuoti įstaigos administraciją ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Pagarbiai, VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės direktorius
Dalis Vaiginas

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis deklaruojančių asmenų bei įstaigų reputaciją. Todėl privalome į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumui, nedelsiant konsultuotis su atsakingu asmeniu už privačių interesų deklaravimą ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai arba kitiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Artimi asmenys  deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

 • einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
 • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;

Pažymima, kad:

 • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
 • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
 • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
 • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).


Siūlomas darbas

Gydytojas urologas 0,25 etatui

Gydytojas kardiologas 1 etatui

Gydytojas neurologas 1 etatui

PATVIRTINTA

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės

direktoriaus Dalio Vaigino

2021 m. gruodžio 31 d.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, BUS TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS STT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ

Eil. Nr.  

Pareigybės pavadinimas

1 Skyriaus (sektoriaus, sekcijos, poskyrio) vedėjas – gydytojas
2 Skyriaus (padalinio) vedėjas (vadovas)
3 Vyriausiasis apskaitininkas


Ligoninės veikla ir aptarnavimas

Ligoninėje veikia

Priėmimo – skubios pagalbos, vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos, akušerijos-ginekologijos, reanimacijos-intensyviosios terapijos, slaugos-palaikomojo gydymo skyriai, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, teikiantis stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas, sergantiems judėjimo-atramos, nervų sistemos ligomis, o taip pat ambulatorinių konsultacijų padalinys.
 Dabar ligoninėje  yra 167 lovos.  Ligoninė aptarnauja per 26 tūkst. gyventojų turintį Anykščių rajoną, o taip pat iš kaimyninių rajonų ir kitų Lietuvos miestų atvykstančius pacientus. Dirba 233 darbuotojai, iš jų 66 kvalifikuoti, 23 specialybių ir patyrę gydytojai, 4 turintys mokslinius laipsnius, per 100 slaugos specialistų, kitas medicinos personalas. Reguliariai atnaujinama šiuolaikiška  medicininė diagnostikai ir gydymui skirta aparatūra. Pacientai tiriami rentgeno ir ultragarso įranga, atliekami kompiuterinės tomografijos tyrimai, veikia šiuolaikinė, turinti modernią įrangą, klinikinė biocheminė laboratorija, klinikinių fiziologinių tyrimų kabinetas.  Kasmet ligoninės stacionare gydosi daugiau negu 4000 pacientų, atliekama per  1000 operacijų, taikant ne vien tradicines technologijas ir metodus, o ir minimalios invazijos būdus: gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai atlieka laparoskopines pilvo ertmės operacijas, o gydytojai ortopedai-traumatologai – artroskopines operacijas.


Veikla

PavadinimasTipasFailo dydisNuoroda
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2023 M. FINANSINĖS ATASKAITOSATIDARYTI
Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. planas80 KBATIDARYTI
Korupcijos prevencijos 2023 – 2025 m. programa59 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖ 2022 M. FINANSINĖS ATASKAITOSATIDARYTI
Viešųjų pirkimų planas 2023 metamsATIDARYTI
DĖL TRŪKSTAMŲ SPECIALYBIŲ GYDYTOJŲ PRITRAUKIMO SKATINIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOATIDARYTI
Metinė finansinė atskaitomybė už 2021 metusATIDARYTI
VIDINIŲ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALŲ ĮDIEGIMO IR JŲ FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠASATIDARYTI
Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2022 metamsATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖJE DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, BEI REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠASATIDARYTI
Informacija apie darbo užmokesti 2021 m.ATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. III ketvirtisATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. II ketvirtisATIDARYTI
Direktoriaus privačių interesų deklaracijaATIDARYTI
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-TS-352 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO178 KBATIDARYTI
Finansinės ataskaitos 2021m. I ketvirtis409 KBATIDARYTI
Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001 „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“146 KBATIDARYTI
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje122 KBATIDARYTI
2020 m. Anykščių rajono savivaldybės skirtas finansavimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės projektams įgyvendinti101 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS267 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS104 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS154 KBATIDARYTI
VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI135 KBATIDARYTI
Pranešimai apie korupciją339 KBATIDARYTI
Korupcijos taisyklės35 KBATIDARYTI
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano 2020 metų įgyvendinimo ataskaita204 KBATIDARYTI
Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti23 KBATIDARYTI
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas27 KBATIDARYTI
Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas85 KBATIDARYTI
Korupcijos rizikos analizė22 KBATIDARYTI
Informacija apie pirkimusATIDARYTI
Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo všĮ anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tvarkos aprašas121 KBATIDARYTI
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas626 KBATIDARYTI
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pareigybių sąrašas225 KBATIDARYTI
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatai740 KBATIDARYTI