Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Prašome pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti bendraujant su VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės darbuotojais (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informuoti galima:

 • VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, Ramybės g.15, Anykščiai, tel. (0 381) 59435, el. p. anyksciu_ligoninė@anlig.lt
 • Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, Anykščiai, tel. (0 381) 58035, faks. (0 381) 58088, el. p. info@anyksciai.lt

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Romualdas Buterlevičius, tel. (0 381) 59435, el. p. anyksciu_ligonine@anlig.lt

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau-STT):

 • visą parą veikiančiu „karštos linijos“ tel. (0-5) 2663333
 • el. p. pranesk@stt.lt
 • STT svetainėje stt.lt

Daugiau informacijos: Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba,

Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius, www.stt.lt

Primename, kad už šmeižtą ir melagingą informaciją apie nusikaltimus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Anykščių rajono savivaldybės administracijos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos apraše.

Gerbiami VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės pacientai ir lankytojai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) iniciatyva buvo sukurtas antikorupcinis socialinis vaizdo klipas „Korupcija – nykstanti rūšis“. Jis skirtas atkreipti visuomenės dėmesį, kad Lietuvoje nepakantumas korupcinio pobūdžio nusikaltimams vis auga ir kiekvienas, pastebėjęs tokį atvejį, turėtų pranešti STT.

Mūsų įstaiga turinti palaikyti LR Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sistemos srityje bei būdama socialiai atsakinga gydymo įstaiga turi būti suinteresuota, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkacimo, papirkimo, piknaudžiavimo tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kt.). Korupcinio pabūdžio nusikalstomos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio. Kiekvienas asmuo, neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus, galėtų kreptis į ligoninės administraciją tuo atveju jei mano turįs žinių apie ligoninės darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pabūdžio nusikalstamas veikas. Informuojame, jog teisinę atsakomybę užtraukia ne tik neteisėto atlygio paėmimas, tačiau ir jo davimas. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos faktais ligoninėje informuoti įstaigos administraciją ir LR Specialiųjų tyrimų tarnybą.

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis deklaruojančių asmenų bei įstaigų reputaciją. Todėl privalome į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumui, nedelsiant konsultuotis su atsakingu asmeniu už privačių interesų deklaravimą ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai arba kitiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Artimi asmenys  deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

 • einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
 • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;

Pažymima, kad:

 • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
 • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
 • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
 • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).