VIDAUS MEDICININIO AUDITO PADALINIO VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vidaus medicininio audito padalinio vadovas (toliau – Padalinio vadovas) į pareigas skiriamas Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) direktoriaus įsakymu.
 2. Pareigybės paskirtis yra užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymą ir gerinimą, pacientų teisių įgyvendinimą bei vidaus medicininio audito veiklos reikalavimus Ligoninėje.
 3. Padalinio vadovas tiesiogiai pavaldus Ligoninės direktoriui.

II KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) sveikatos mokslų studijų krypties grupės medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, farmacijos, slaugos išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje.
 3. Būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Įstaigos vadovas užtikrina, kad asmuo, einantis medicininio audito padalinio vadovo pareigas, privalomojo kvalifikacijos tobulinimo metu kas penkerius metus ne mažiau kaip 24 val. dalyvautų suderintuose su Sveikatos apsaugos ministerija tobulinimosi renginiuose su medicininio audito veikla susijusiose srityse: sveikatos priežiūros vadybos, medicininio audito, sveikatos priežiūros administravimo, nepageidaujamų įvykių bei neatitikčių registravimo, prevencijos bei rizikos valdymo.
 4. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Ligoninės ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę.
 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 6. Išmanyti asmens duomenų teisinę apsaugą, raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
 7. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
 8. Gebėti dirbti komandoje, mokėti spręsti iškilusias problemas ir konfliktus.

III FUNKCIJOS IR PAREIGOS

Padalinio vadovas savarankiškai atlieka šias funkcijas:

 1. Dalyvauja nustatant Ligoninės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus.
 2. Rengia vidaus medicininio audito veiklos aprašą.
 3. Pagal Ligoninės direktoriaus nustatytus prioritetus sudaro ir Ligoninės direktoriui teikia tvirtinti metinį Ligoninės vidaus medicininio audito planą.
 4. Atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės direktoriaus patvirtintą metinį planą.
 5. Atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus pagal Ligoninės direktoriaus suformuluotas užduotis.
 6. Atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia Ligoninės direktoriui ir audituotų bei suinteresuotų padalinių vadovams, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
 7. Organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir Ligoninės direktoriui siūlo prevencines priemones.
 8. Renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą suteiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
 9. Atlieka diagnostikos, gydymo, slaugos protokolų, procedūrų ir kitų kokybės vadybos dokumentų taikymo priežiūrą.
 10. Pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia Ligoninės direktoriui, kontroliuoja jų įgyvendinimą.
 11. Ligoninės direktoriui pavedus, atstovauja Ligoninei santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
 12. Analizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veiklą, parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą.
 13. Vertina Ligoninės sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe ir bendradarbiauja su kokybės konsultantais bei kokybės vadybininkais asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais.
 14. Dalyvauja Ligoninės direktoriaus sudaromose komisijose ir darbo grupėse.
 15. Vykdo ir kitus su darbu susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ligoninės tikslai.

IV TEISĖS

 1. Naudotis Ligoninės turima informacija, įskaitant asmens duomenis.
 2. Be atskiro Ligoninės direktoriaus nurodymo iš visų audituojamų Ligoninės padalinių gauti dokumentus ir (ar) jų patvirtintas kopijas, įskaitant dokumentus, susijusius su asmens duomenimis, reikalingus vidaus medicininiam auditui atlikti.
 3. Lankytis darbo vietose ir stebėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei kitus su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu susijusius procesus.
 4. Prašyti ir gauti rašytinius sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų paaiškinimus, susijusius su atliekama vidaus medicininio audito veikla.
 5. Savarankiškai pasirinkti vidaus medicininio audito procedūras ir būdus.

 

V ATSAKOMYBĖ

 1. Padalinio vadovas atsako už palankaus psichologinio  klimato formavimą.
 2. Padalinio vadovas už pareiginių funkcijų nevykdymą, netinkamą arba nevisavertį jų vykdymą, aplaidumą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

   

  1.Pretendentas privalo pateikti: (iki 2022-10-03)

  1.1.prašymą leisti dalyvauti konkurse;

  1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

  1.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

  1.4. užpildytą pretendento anketą ( Pretendento anketa).

  2.Pretendentas dokumentus Ligoninei teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

  3.Priėmusi dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui Ligoninė, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

  4.Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimus, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir(ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

 

image_print