PRIĖMIMO – SKUBIOS PAGALBOS  SKYRIAUS VEDĖJO – GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėjas –  gydytojas  (toliau – Skyriaus vedėjas) į pareigas skiriamas Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) direktoriaus įsakymu.
 2. Skyriaus vedėjas renkamas viešai skelbiamo konkurso būdu.
 3. Skyriaus vedėju gali būti asmuo, atitinkantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus: Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį medicininį ar jam prilygintą išsimokslinimą ir įstaigai pateikti nustatyta tvarka išduotą, galiojančią atitinkamos profesinės kvalifikacijos – vidaus ligų gydytojo, skubiosios medicinos gydytojo, medicinos gydytojo,  šeimos medicinos gydytojo (arba kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo: kardiologo, neurologo ar kt.) licenciją.
 4. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Ligoninės direktoriui.
 5. Skyriaus vedėjo funkcijas, kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas Ligoninės darbuotojas.

II KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

            Skyriaus vedėjas privalo:

 1. Savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ligoninės įstatais, Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, Ligoninės direktoriaus įsakymais, patvirtintomis procedūromis, darbo instrukcijomis, Ligoninės darbuotojų elgesio kodeksu, kitais vidiniais ir išoriniais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
 2. Pasižymėti asmeninėmis savybėmis ir turėti gebėjimus strateginiam planavimui ir sudėtingų sprendimų priėmimui, savarankiškai prisiimti atsakomybę už kitų darbuotojų veiklos rezultatus ir kokybę, integruoti įvairių veiklos sričių žinias, būti atviras naujovėms, naujoms žinioms ir idėjoms.
 3. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, jais vadovautis ir taikyti praktinėje veikloje.
 4. Žinoti sveikatos ir socialinį draudimą, tarptautinę statistinę ligų ir būklių klasifikaciją (TLK-10-AM), šiuolaikines ligų diagnostikos ir gydymo technologijas ir metodikas, sveikatos priežiūros normas.
 5. Gerai žinoti medicininės dokumentacijos ir statistinės atskaitomybės tvarkymą elektronine forma, nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką, laikinojo nedarbingumo ekspertizės reikalavimus.
 6. Mokėti taikyti praktikoje sveikatos priežiūros kokybės reikalavimus.
 7. Mokėti analizuoti ir apibendrinti Skyriaus veiklos rezultatus, įgyvendinti pokyčius.
 8. Žinoti ir mokėti būtinosios medicinos pagalbos ir skubiosios pagalbos paslaugų teikimo, medicininių dokumentų ir statistinių formų pildymo bei teikimo suinteresuotoms institucijoms reikalavimus.
 9. Išmanyti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant Skyriaus veiklą.
 10. Gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 11. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo bei darbuotojų etikos principus.
 12. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programomis ir kt.).
 13. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir mokėti juos taikyti praktikoje.

III PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 1. Organizuoti ir teikti priėmimo – skubios pagalbos paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų priimtinumą, tinkamumą ir saugos reikalavimus bei pacientų teisę į kokybiškas paslaugas.
 2. Vadovautis su paslaugų užsakovais sudarytų sutarčių sąlygomis bei užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
 3. Vadovauti Skyriaus veiklai ir ją organizuoti, užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Ligoninės direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.
 4. Planuoti, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą bei jam vadovauti, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
 5. Nustatyta tvarka ir laiku teikti pranešimus teisėsaugos institucijoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apie atvykusius pacientus, nukentėjusius dėl smurtinių veiksmų, įtarus užkrečiamąją ligą, apsinuodijus ir kt.
 6. Nustatyta tvarka teikti privalomuosius duomenis visuomenės sveikatos centrui, SAM, VLK, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, savivaldybės gydytojui.
 7. Atlikti statistinių Skyriaus funkcionavimo rodiklių analizę ir teikti administracijai savo vertinimus bei pasiūlymus.
 8. Direktoriui pavedus, dalyvauti tiriant pacientų skundus, darbo grupių ir komisijų veikloje.
 9. Dalyvauti rengiant Skyriaus veiklos dokumentus, diagnostikos ir gydymo protokolus, vidaus teisės aktus bei jų projektus.
 10. Organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus darbo klausimais.
 11. Sudaryti, darbo grafikus, atostogų suteikimo eilę,  pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Užtikrinti, kad sudarant darbo grafikus nebūtų pažeistas  darbo ir poilsio režimas.
 12. Derinti pavaldžių darbuotojų prašymus, tarnybinius pranešimus.
 13. Skyriaus personalą supažindinti (nustatytais atvejais – pasirašytinai) su naujais teisės aktais, direktoriaus įsakymais, organizuoti ir užtikrinti jų įgyvendinimą.
 14. Savarankiškai diagnozuoti ligas, gydyti ir rekomenduoti profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 15. Užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą, vadovautis profesine kompetencija ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
 16. Atvykusiam pacientui nustatyti skubios medicinos pagalbos teikimo indikacijas, priskirti pacientą skubios medicinos pagalbos kategorijai, nustatyti pagalbos teikimo eiliškumą ir suteikti atitinkamos kategorijos pagalbą.
 17. Nedelsiant ir neatidėliotinai teikti skubiąją medicinos pagalbą, prireikus kviesti kitą specialistą skubios pagalbos teikimui (atsižvelgiant į kategoriją).
 18. Esant indikacijų stacionarizuoti pacientą.
 19. Teikti stebėjimo ir kitas ambulatorines paslaugas.
 20. Atvykus pacientui su siuntimu stacionariniam gydymui, įvertinti siuntimo duomenis, apžiūrėti pacientą, esant indikacijų – nukreipti į stacionaro skyrių. Nesant indikacijų stacionariniam gydymui, suteikti reikalingą medicinos pagalbą, nurodyti kur kreiptis dėl tolesnio gydymo.
 21. Nustatyta tvarka pildyti ir tvarkyti medicininę dokumentaciją, kontroliuoti Skyriaus pacientų medicininių dokumentų pildymo kokybę ir atliekamų įrašų bei medicininių dokumentų pateikimo savalaikiškumą.

IV TEISĖS

 1. Gauti darbui reikalingas saugias darbo priemones, techninę įrangą ir informaciją.
 2. Dalyvauti administracijos rengiamuose pasitarimuose, teikti juose pasiūlymus ir sprendimus, susijusius su Skyriaus veikla ar nustatyta vedėjo kompetencija.
 3. Reikalauti iš sau pavaldžių darbuotojų paaiškinimų pateikimo dėl jų veiklos.
 4. Reikalauti darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas.
 5. Atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams.
 6. Turėti kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir ligoninės vidaus dokumentuose.

V ATSAKOMYBĖ

Skyriaus vedėjas atsako:

 1. už jam patikėtas darbo priemones, už naudojamos įrangos ir medžiagų tausojimą ir saugojimo organizavimą.
 2. už pavestų užduočių savalaikį vykdymą ir kokybę, už teisingą ir savalaikį duomenų pateikimą, už patikėtos konfidencialios informacijos išsaugojimą.
 3. už neigiamus Skyriaus veiklos rezultatus.
 4. už pacientų teisių pažeidimus, jeigu jie padaryti nesilaikant įstaigoje nustatytos paslaugų teikimo tvarkos ar teisės aktų reikalavimų, arba diskriminuojant atskirus pacientus.
 5. už palankaus psichologinio  klimato formavimą
 6. Už pareigų nevykdymą, netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, kompetencijos viršijimą, darbo drausmės pažeidimus, padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

1.Pretendentas privalo pateikti: (iki 2022-10-03)

1.1.prašymą leisti dalyvauti konkurse;

1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

1.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

1.4. užpildytą pretendento anketą ( Pretendento anketa).

2.Pretendentas dokumentus Ligoninei teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

3.Priėmusi dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui Ligoninė, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

4.Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimus, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir(ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

image_print