BENDROJO IR APTARNAUJANČIO, ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Bendrojo ir aptarnaujančio, ūkio skyriaus vedėjas (toliau – Skyriaus vedėjas) į pareigas skiriamas Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Ligoninė) direktoriaus įsakymu.
 2. Skyriaus vedėjas renkamas viešai skelbiamo konkurso būdu.
 3. Skyriaus vedėjas savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ligoninės įstatais, Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, Ligoninės direktoriaus įsakymais, patvirtintomis procedūromis, darbo instrukcijomis, Ligoninės darbuotojų elgesio kodeksu, kitais vidiniais ir išoriniais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
 4. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Ligoninės direktoriui.
 5. Skyriaus vedėjo funkcijas, kai Skyriaus vedėjas negali eiti pareigų, vykdo kitas Ligoninės direktoriaus įsakymu paskirtas Ligoninės darbuotojas.

II KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Skyriaus vedėjas privalo:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą inžinerinį, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba ekonomikos arba biosocialinių studijų krypčių išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų administracinio darbo patirtį.
 2. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų eksploatavimą, priežiūrą bei remontą.
 3. Išmanyti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant Skyriaus veiklą.
 4. Gebėti nustatyti rizikingas skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo bei darbuotojų etikos principus.
 6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programomis ir kt.).
 7. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir mokėti juos taikyti praktikoje.

III PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 1. Pareigybės paskirtis – Ligoninės Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ūkinę veiklą įstaigoje, rūpinti pastatų, patalpų, įrenginių priežiūra, organizuoti saugų personalo darbą, materialinių vertybių pirkimą, vesti jų apskaitą, organizuoti pirkimo konkursus.
 2. Organizuoti, kontroliuoti pavaldaus personalo ir Skyriaus darbą bei jam vadovauti.
 3. Organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus.
 4. Sudaryti Skyriaus darbuotojų atostogų suteikimo eilę, darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Užtikrinti, kad sudarant Skyriaus personalo darbo grafikus nebūtų pažeistas darbo ir poilsio laiko režimas.
 5. Analizuoti Skyriaus veiklos rodiklius.
 6. Teikti pasiūlymus siekiant efektyviai ir racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius, infrastruktūrą, finansus, resursus, patalpas, įrangą ir kt. turtą.
 7. Užtikrinti susijusių su pareigomis Ligoninės direktoriaus įsakymų ir kitų vidaus dokumentų vykdymą, jų vykdymo tinkamumą bei savalaikę kontrolę.
 8. Supažindinti pavaldžius darbuotojus su direktoriaus įsakymais, vidaus dokumentais, reglamentuojančiais Skyriaus darbą, jei nurodyta – raštiškai.
 9. Informuoti Ligoninės administraciją apie valdžios ir valstybės pareigūnų, žiniasklaidos apsilankymus, įvykusius ekstremalius įvykius, incidentus ir pan.
 10. Kontroliuoti, kad už dokumentų tinkamą surašymą atsakytų asmenys, surašiusieji ir pasirašiusieji tuos dokumentus.
 11. Organizuoti pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, įvertinant darbuotojų poreikį, privalomą turėti kvalifikaciją, Ligoninės veiklos bei technologinių procesų pasikeitimą.
 12. Pateikti Skyriaus veiklos planus, informaciją apie rodiklių pasiekimą bei kitą prašomą informaciją.
 13. Teikti pasiūlymus dėl Skyriaus, kuriam vadovauja, veiklos ir darbo organizavimo, efektyvaus lėšų panaudojimo, reikalingų darbuotojų įdarbinimo, personalo darbo krūvių nustatymo, etatinės struktūros pakeitimų ir kitų su Skyriaus veikla susijusių klausimą.
 14. Pavedus administracijai, rengti atsakymų projektus į Ligoninėje gautus raštus.
 15. Dalyvauti Ligoninės administracijos organizuojamuose pasitarimuose, direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, darbo grupėse ir pan.
 16. Analizuoti darbe iškilusias problemas, konfliktus, numatyti ir siūlyti būdus jiems spręsti.
 17. Informuoti administraciją apie pastebėtus pažeidimus, darbo trūkumus, darbuotojų neteisėtus veiksmus.
 18. Rengti pavaldžių darbuotojų pareigų instrukcijų projektus.
 19. Dalyvauti rengiant arba rengti procedūras, darbo instrukcijas, kitus vidaus dokumentus.
 20. Institucijoms nurodytais terminais teikti ataskaitas, Skyriui reikalingų prekių, paslaugų, darbų pirkimų paraiškas bei technines specifikacijas.
 21. Teikti pasiūlymus dėl projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos, VIP ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo.
 22. Bendradarbiauti bei keistis informacija su Ligoninės specialistais darbinėms funkcijoms vykdyti.
 23. Neatskleisti tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su Ligoninės veikla ir darbuotojais.
 24. Užtikrinti pastatų ir patalpų priežiūrą pagal gaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus.
 25. Kontroliuoti liftų, apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninį stovį.
 26. Sudaryti ar dalyvauti sudarant Ligoninės nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus ir sąmatas.
 27. Organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinti Ligoninę baldais, inventoriumi, kompiuteriais, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
 28. Organizuoti Ligoninės gerbūvio įrengimo, apželdinimo, reklamos ir kitus darbus.
 29. Organizuoti Ligoninėje pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą.
 30. Turėti kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

IV TEISĖS

 1. Iškraustyti iš patalpų darbuotojus susidarius avarijos grėsmei, stichinės nelaimės ar gaisro atveju.
 2. Perspėti darbuotojus netinkamai naudojančius pagrindines priemones ir inventorių, nevykdančius saugos darbe ar gaisrinės saugos reikalavimų, apie tai informuoti direktorių.
 3. Reikalauti iš sau pavaldžių darbuotojų paaiškinimų pateikimo dėl jų veiklos.
 4. Teikti pasiūlymus dėl pavaldaus personalo skatinimo, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų, drausminių nuobaudų skyrimo.
 5. Gauti dokumentų kopijas, reikalingas darbinėms funkcijoms vykdyti ir kontrolei užtikrinti.
 6. Reikalauti darbdavio užtikrinti optimalias darbo sąlygas.
 7. Atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams.
 8. Turėti kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir ligoninės vidaus dokumentuose.

V ATSAKOMYBĖ

Skyriaus vedėjas atsako:

 1. už jam patikėtas darbo priemones ir įrankius, už naudojamos įrangos ir medžiagų tausojimą ir saugojimo organizavimą, už pavestų užduočių savalaikį vykdymą ir kokybę, už teisingą ir savalaikį duomenų pateikimą, už patikėtos konfidencialios informacijos išsaugojimą.
 2. už palankaus psichologinio  klimato formavimą
 3. Už pareigų nevykdymą, netinkamą pareigų vykdymą ar jam priskirtų funkcijų atlikimą, padarytas klaidas, aplaidumą, kompetencijos viršijimą, darbo drausmės pažeidimus, padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

1.Pretendentas privalo pateikti: (iki 2022-10-03)

1.1.prašymą leisti dalyvauti konkurse;

1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

1.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

1.4. užpildytą pretendento anketą ( Pretendento anketa).

2.Pretendentas dokumentus Ligoninei teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

3.Priėmusi dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus pretendentų dokumentų priėmimo terminui Ligoninė, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

4.Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus bei neigiamai atsakė į pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimus, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą pretendentų atrankoje (nurodo jos datą, vietą ir laiką). Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikė tai patvirtinančių dokumentų ir(ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną iš pretendento anketos (Aprašo 1 priedas) 4–10 klausimų, Ligoninė per 22 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą išsiunčia motyvuotą pranešimą ir nurodo, kodėl jam neleidžiama dalyvauti pretendentų atrankoje.

image_print