BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės (toliau tekste- Ligoninė) stacionaro sektoriuose / skyriuose / poskyriuose tiriamų ir gydomų pacientų lankymo tvarka (toliau – Tvarka) taikoma pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims ir nustato tiriamų ir gydomų pacientų lankymo ir siuntinių jiems perdavimo reikalavimus esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.
  2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. birželio 17d. įsakymu Nr.V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su velesniais pakeitimais ir papildymais (pastarasis – 2021-06-30 Nr.V-1568), kitais teisės aktais , nustatančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. Lankytojai –Ligoninėje tiriamus, gydomus ir (ar) slaugomus pacientus lankantys asmenys.

2.2. Lydintieji asmenys –Ligoninėje tiriamus, gydomus ir (ar) slaugomus pacientus lydintys asmenys.

2.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Daugiau sužinosite paspaudę ant nuorodos (VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje tiriamų ir gydomų pacientų lankymo ir siuntinių jiems priėmimo  ir perdavimo  tvarka)

image_print