Apie mus |Ligoninės veikla ir aptarnavimas |Kontaktai |Klauskite
Svetainės medis mail Anykščių ligoninė
Anykščių ligoninė - Naujienos

Naujienos
 

Konkursas

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  (buveinė - Ramybės g. 15, Anykščiai, įstaigos kodas 154278698) direktoriaus pareigoms užimti.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, o Lietuvos pilietybės neturintiems asmenims – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

            3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, bei valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;

6. privačių interesų deklaraciją;

7. užpildytą pretendento anketą;

8. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;

9. savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo strateginės veiklos gaires (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Strateginės veiklos gairės  turi tilpti į 5 puslapius teksto;

10. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti  leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”;

3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį.

 

 

 Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja įstaigos veiklą ir atsako už tinkamą įstaigos įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių vykdymą;

2. atsako už įstaigos personalo sukomplektavimą, užtikrina sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų kokybei, prieinamumui bei jų suteikimui laiku;

3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia;

4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešus konkursus įstaigos padalinių ir filialų  vadovų pareigoms eiti ir tvirtina šių konkursų nuostatus;

5. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus dokumentus;

6. informuoja Savivaldybės tarybą apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, kreipiasi dėl neefektyviai dirbančių įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo, teikia Savivaldybės tarybai įstaigos reorganizavimo projektus;

7. suderinęs su stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo;

8. vadovauja įstaigos pagrindinei ūkinei veiklai, užtikrina įstaigos darbuotojams sąlygas saugiam darbui, skatina, skiria drausmines nuobaudas darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;

9. leidžia įsakymus, duoda teisėtus nurodymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams;

10. atsako už tinkamą įstaigos veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose;

11. įstaigos vardu pasirašo dokumentus;

12. be atskiro įgaliojimo atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti įstaigai teisme su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

13. teikia klausimus svarstyti Savivaldybės tarybai ir įgyvendina Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;

14. atidaro ir uždaro įstaigos sąskaitas bankuose;

15. atsako už perduoto pagal panaudos sutartį bei kitais pagrindais įstaigos įsigyto turto, lėšų tinkamą naudojimą ir išsaugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja įstaigai priskirtu turtu ir lėšomis;

16. atsako už tinkamą įstaigos vadovo veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą;

17. užtikrina įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei  kitos informacijos apie įstaigą saugojimą;

18. vykdo pagal kompetenciją kitas įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12,0

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti : (8 381) 5 8048, el. p. renata.mickeviciene@anyksciai.lt

Skelbimas galioja iki:  2018-11-05

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną) nuo viešo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt

   Atgal
  Interneto svetainių kūrimas
Interneto svetainių kūrimas

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!